در تماس با دانشگاه اروپایی

دانشگاه اروپایی
ایروان، خیابان دایوید، آنهاقت، شماره 10،کدپستی 0037
طبقه پنجم، دپارتمان دانشجویان خارجی
fa_IRFA