ویرایش محتوا

دوره زبان (پنج ماهه)

عکس پرسنلی، 5 قطعه. (پس زمینه سفید 3*4)

___________________

مدارکی که در ارمنستان باید تهیه شود

ترجمه پاسپورت با تائید دفترخانه (به زبان ارمنی)
آزمایش و تائید سلامت متقاضی (با معرفی نامه دانشگاه)

___________________

شروع ثبت نام:
بدون محدودیت

شروع کلاس ها:
اولین روز هر ماه.

ویرایش محتوا

دوره زبان (یکساله)

دیپلم دبیرستان تائید شده
ریزنمرات دیپلم تائید شده
عکس پرسنلی، 6 قطعه. (پس زمینه سفید 3*4)

___________________

مدارکی که در ارمنستان باید تهیه شود

ترجمه پاسپورت با تائید دفترخانه (به زبان ارمنی)
آزمایش و تائید سلامت متقاضی (با معرفی نامه دانشگاه)

___________________

شروع ثبت نام:
از 15ام ماه ژوئن تا 27ام ماه سپتامبر.

شروع کلاس ها:
اول ماه اکتبر.

___________________

توجه:
* تمامی مدارک باید به صورت رسمی به زبان انگلیسی Apostilled یا Legalized یا دارای اعتبار سفارت ارمنستان ترجمه شوند.
دانشجویان می توانند در زمان ثبت نام و یا دعوت نامه برای سفر به ارمنستان برای اقامت یک ساله ارمنستان اقدام کنند.
* برای دانشجویان ایرانی ترجمه مدارک باید به تایید دادگستری ایران، وزارت امور خارجه و سفارت ارمنستان در تهران برسد.
در ارمنستان برای تحصیل در مقطع لیسانس نیازی به داشتن مدرک پیش دانشگاهی نیست
پیش نیاز ثبت نام در دوره آمادگی (کورس صفر) و کارشناسی قبولی در آزمون ریاضی و زبان انگلیسی است.
پیش نیاز ثبت نام در مقطع کارشناسی ارشد قبولی در آزمون زبان انگلیسی است

ویرایش محتوا

دوره کارشناسی

دیپلم دبیرستان تائید شده
ریزنمرات دیپلم تائید شده
عکس پرسنلی، 6 قطعه. (پس زمینه سفید 3*4)

___________________

مدارکی که در ارمنستان باید تهیه شود

ترجمه پاسپورت با تائید دفترخانه (به زبان ارمنی)
آزمایش و تائید سلامت متقاضی (با معرفی نامه دانشگاه)

___________________

شروع ثبت نام:
از 15ام ماه ژوئن تا 27ام ماه سپتامبر.

شروع کلاس ها:
اول ماه اکتبر.

___________________

توجه:
* تمامی مدارک باید به صورت رسمی به زبان انگلیسی Apostilled یا Legalized یا دارای اعتبار سفارت ارمنستان ترجمه شوند.
دانشجویان می توانند در زمان ثبت نام و یا دعوت نامه برای سفر به ارمنستان برای اقامت یک ساله ارمنستان اقدام کنند.
* برای دانشجویان ایرانی ترجمه مدارک باید به تایید دادگستری ایران، وزارت امور خارجه و سفارت ارمنستان در تهران برسد.
در ارمنستان برای تحصیل در مقطع لیسانس نیازی به داشتن مدرک پیش دانشگاهی نیست
پیش نیاز ثبت نام در دوره آمادگی (کورس صفر) و کارشناسی قبولی در آزمون ریاضی و زبان انگلیسی است.
پیش نیاز ثبت نام در مقطع کارشناسی ارشد قبولی در آزمون زبان انگلیسی است

ویرایش محتوا

دوره کارشناسی ارشد

مدرک کارشناسی تائید شده
ریزنمرات تائید شده
انگیزه نامه
عکس پرسنلی، 6 قطعه. (پس زمینه سفید 3*4)

___________________

مدارکی که در ارمنستان باید تهیه شود

ترجمه پاسپورت با تائید دفترخانه (به زبان ارمنی)
آزمایش و تائید سلامت متقاضی (با معرفی نامه دانشگاه)

___________________

شروع ثبت نام:
از 15ام ماه ژوئن تا 10ام ماه اکتبر.

شروع کلاس ها:
اکتبر 15ام.

___________________

توجه:
* تمامی مدارک باید به صورت رسمی به زبان انگلیسی Apostilled یا Legalized یا دارای اعتبار سفارت ارمنستان ترجمه شوند.
دانشجویان می توانند در زمان ثبت نام و یا دعوت نامه برای سفر به ارمنستان برای اقامت یک ساله ارمنستان اقدام کنند.
* برای دانشجویان ایرانی ترجمه مدارک باید به تایید دادگستری ایران، وزارت امور خارجه و سفارت ارمنستان در تهران برسد.
در ارمنستان برای تحصیل در مقطع لیسانس نیازی به داشتن مدرک پیش دانشگاهی نیست
پیش نیاز ثبت نام در دوره آمادگی (کورس صفر) و کارشناسی قبولی در آزمون ریاضی و زبان انگلیسی است.
پیش نیاز ثبت نام در مقطع کارشناسی ارشد قبولی در آزمون زبان انگلیسی است

ویرایش محتوا

دوره دکتری

مدرک فوق لیسانس. تائید شده
ریزنمرات تائید شده
مقاله علمی (حداقل 20 صفحه)

فهرست مقالات منتشر شده (در صورت وجود)
عکس پرسنلی، 6 قطعه. (پس زمینه سفید 3*4)

___________________

مدارکی که در ارمنستان باید تهیه شود

ترجمه پاسپورت با تائید دفترخانه (به زبان ارمنی)
آزمایش و تائید سلامت متقاضی (با معرفی نامه دانشگاه)

___________________

شروع ثبت نام:
از 15ام ماه ژوئن تا 27ام ماه نوامبر.

شروع کلاس ها:
ماه اکتبر

___________________

توجه:
* تمامی مدارک باید به صورت رسمی به زبان انگلیسی Apostilled یا Legalized یا دارای اعتبار سفارت ارمنستان ترجمه شوند.
دانشجویان می توانند در زمان ثبت نام و یا دعوت نامه برای سفر به ارمنستان برای اقامت یک ساله ارمنستان اقدام کنند.
* برای دانشجویان ایرانی ترجمه مدارک باید به تایید دادگستری ایران، وزارت امور خارجه و سفارت ارمنستان در تهران برسد.
در ارمنستان برای تحصیل در مقطع لیسانس نیازی به داشتن مدرک پیش دانشگاهی نیست
پیش نیاز ثبت نام در دوره آمادگی (کورس صفر) و کارشناسی قبولی در آزمون ریاضی و زبان انگلیسی است.
پیش نیاز ثبت نام در مقطع کارشناسی ارشد قبولی در آزمون زبان انگلیسی است

fa_IRFA